Umowa o pracę w Niemczech

Umowa o pracę jest w Niemczech podstawową formą zatrudnienia. Jest ona z zasady zawierana pomiędzy pracownikiem a pracodawcą – reguluje ona wzajemne stosunku prawne, obowiązki oraz powinności, zarówno pracodawcy jak i pracownika.

Zawarcie niemieckiej umowy o pracę

W zasadzie jest dopuszczalna każda forma zawarcia stosunku pracy. Oznacza to, że wiążącą umową o pracę może być również forma ustna. Ze względu na możliwe komplikacje, jest to rozwiązanie wysoce ryzykowne i niezalecane, ponieważ pracownikowi w takim przypadku bardzo trudno dochodzić swoich praw. Jeśli zdarzy się tak, że pracownik zawarł taką umowę, w ciągu czterech tygodni należy zwrócić się do pracodawcy o pisemne potwierdzenie zakresu obowiązków. Zawarcie umowy o pracę na czas określony musi mieć zawszę formę pisemną. Jeśli ta forma nie jest zachowana, umowa jest traktowana jako zawarta na czas nieokreślony.

Treść niemieckiej umowy o pracę

Umowa o pracę powinna zostać podpisana przez pracownika, oraz przez pracodawcę. W umowie o pracę powinna znaleźć się data jej podpisania. Umowa musi definiować miejsce pracy, zakres obowiązków pracownika, wysokość wynagrodzenia oraz jego składniki. Umowy często zawierają okres próbny – może on trwać maksymalnie sześć miesięcy od daty rozpoczęcia pracy. W tym czasie obie strony mogą skorzystać z prawa jej wypowiedzenia z dwutygodniowym okresem ochronnym.

Umowa o pracę powinna być z definicji umową bezterminową. W wyjątkowych, zdefiniowanych w ustawie przypadkach, może ona zostać podpisana na czas określony. Jeśli taka sytuacja nie występuje, maksymalny okres trwania takiej umowy to dwa lata. Po tym czasie, umowa jest automatycznie zawierana na czas nieokreślony.

Jeśli miejsce pracy jest w Niemczech, prawym właściwym jest prawo niemieckie.

Czas pracy w Niemczech

Maksymalny czas pracy to osiem godzin dziennie. Istnieje możliwość przedłużenia pracy do dziesięciu godzin w ciągu dnia w wyjątkowych okolicznościach. Godziny pracy są obliczane w wymiarze tygodniowym – ilość godzin przepracowanych w tygodniu nie może wynosić więcej niż 48 godzin. Pracodawca ma obowiązek rejestracji nadgodzin. Informacje o przepracowanych nadgodzinach powinny być przechowywane przez okres dwóch lat. Zachęcamy Państwa do samodzielnego prowadzenia dokumentacji czasu pracy. W takiej dokumentacji, należy zapisać datę, godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy, oraz liczbę przepracowanych godzin.

Praca rozpoczyna się w miejscu pracy. Pracownik ma prawo do 11 godzinnego wypoczynku. Praca w niedziele i święta nie jest dozwolona.

Przepisy regulujące umowę o pracę w Niemczech

Poza podpisana umową, praca jest regulowana przez szereg aktów prawnych o szerszym zastosowaniu. Umowa o pracę nie może podważać lub zmieniać na niekorzyść pracownika zapisów następujących aktów prawnych:

  • praw europejskich w zakresie praw socjalnych, swobód traktatowych i innych
  • niemieckiej konstytucji
  • przepisów prawa pracy
  • umów taryfowych
  • porozumień zakładowych
  • lub praw zwyczajowych

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *