Zwolnienie z pracy

Wypowiedzenie stosunku pracy ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny

Opis sprawy: Po czterech latach pracy. pracownik otrzymał wypowiedzenie z pracy z skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny. W imieniu mojego klienta, wniosłem sprawę do sądu pracy, gdzie pracodawca został zmuszony do podania powodu zwolnienia. Pracodawca próbował argumentować zwolnienie szkodami poniesionymi przez siebie ze względu nieusprawiedliwioną nieobecność pracownika w pracy. Jednakże, pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie pracodawcy obowiązujące w dniu, który wskazał pracodawca jako podstawę do zwolnienia. Pracodawca wskazał również inne terminy nieobecności pracownika, jednakże ostatecznie przed sądem mógł wykazać tylko jeden, nieusprawiedliwiony dzień nieobecności mojego klienta w pracy. Udało mi się przed sądem wypracować stanowisko, że pracodawca miał obowiązek odbycia rozmowy dyscyplinującej z pracownikiem, jednakże uchylił się od niego i rozmowa nie doszła do skutku. W konsekwencji, sędzia zakwestionował ważność wypowiedzenia i uchylił je

Zakończenie sprawy: klient zdecydował się na powrót do pracy

31 grudnia 2017

Wypowiedzenie dyscyplinarne oraz obciążenie kosztami dwóch uposażeń miesięcznych na poczet szkód

Opis sprawy: Klient, pracownik z długoletnim stażem zatrudniony na stanowisku kierowcy w transporcie międzynarodowym, otrzymał wypowiedzenie dyscyplinarne z pracy za rzekomą kradzież palet ładunkowych. Dodatkowo pracodawca nie wypłacił pracownikowi dwóch miesięcznych pensji na poczet kosztów skradzionego mienia. Pracodawca utrzymywał, że brakuje m.in 400 palet ładunkowych. Mój klient, zarzekał się, że nigdy nie przywłaszczył żadnej rzeczy należącej do pracodawcy. Po analizie ksiąg rachunkowych, zauważyłem że nie były one prowadzone należyty sposób. Wykryłem wiele sytuacji, gdy pracownik nie miał możliwości prowadzenia prawidłowej księgowości. Przedstawiłem ten argument wraz z dokumentacją przed sądem, który zobowiązał pracodawcę do przedstawienia informacji o każdej, rzekomo skradzionej palecie. Pracodawca nie był wstanie na podstawie prowadzonej przez siebie dokumentacji dostarczyć żądanych dokumentów, zwróciłem się więc z wniosek do pracodawcy o uchylenie wypowiedzenia. Pracodawca miał czternaście dni na ustosunkowanie się do wniosku. Sąd stwierdził nieważność zwolnienia dyscyplinarnego oraz zobowiązał pracodawcę do zwrotu dwóch pensji pracownikowi. Pracodawca złożył apelację, która również została przegrana.

Zakończenie sprawy: pracownik został przywrócony do pracy oraz zwrócono mu niesłusznie zabrane uposażenie

01 stycznia 2018

Wypowiedzenie otrzymane w trakcie rekonwalescencji po wypadku w pracy

Opis sprawy: Niestety, niemieckie prawo pracy dopuszcza wypowiedzenie stosunku pracy w trakcie rekonwalescencji lub choroby pracownika. Kwestią wiążącą w tym przypadku jest fakt, czy pracownik podlega pod prawo ochrony pracownika przed zwolnieniem czy nie. Ochrona ta przysługuje pracownikom zatrudnionym w firmach zatrudniających więcej niż 10 osób, po przepracowaniu co najmniej pół roku.

Pracodawca uzasadniał wypowiedzenie stwierdzeniem, że pracownik po wypadku nie byłby w stanie wypełniać swoich obowiązków służbowych. Przed sądem udało mi się dowieść, że powód wypowiedzenia nie był ekspertyzą lekarską a jedynie domniemaniem pracodawcy. Na tej podstawie, pracodawca miał obowiązek przeprowadzenia postępowania BEM (Betriebliche Eingliederungsmanagement). Postępowanie to, jest obowiązkiem na podstawie ustawy § 84 Abs. 2 SGB IX, która zobowiązuje pracodawcę do analizy sytuacji zdrowotnej pracownika wraz z lekarzem medycyny pracy, celem znalezienia alternatywnego stanowiska w przedsiębiorstwie, które poszkodowany pracownik mógłby zająć. Na tej podstawie sąd uchylił postępowanie.

Zakończenie sprawy: wypowiedzenie straciło moc prawną, a pracownik mógł wrócić do pracy.

 

03 stycznia 2018

Zaniżone wynagrodzenie

Opis sprawy: Sprawa dotyczy branży hotelarskiej, w której była zatrudniona moja klientka. Pracodawca dodał do umowy o pracę zapis, iż za godzinę pracy uważa się okres czasu, w którym posprzątano trzy i pół pokoju. Bezprawny zapis, prowadził w konsekwencji do wypłaty zaniżonych wynagrodzeń pracownikom – otrzymywali oni uposażenie niższe, niż wynikało to z grafiku przepracowanych godzin. Złożyłem akt oskarżenia w tej w sądzie w Berlinie, a sąd przychylił się do mojej argumentacji.

Zakończenie sprawy: klientka otrzymała wyrównanie za przepracowane godziny, a bezprawny zapis został usuniety z umów o pracę