Wypadek przy pracy w Niemczech

Wypadki przy pracy, to znacząca kategoria wszystkich wypadków, które dzieją się każdego dnia. Wypadki przy pracy, jest to grupa zdarzeń mających negatywny wpływ na zdrowie pracownika, które zaistniało w sposób niezamierzony w czasie wykonywania obowiązków służbowych.

Kwalifikacja wypadku przy pracy w Niemczech

Aby wypadek przy pracy został prawidłowo zakwalifikowany, muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • pracodawca musi posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – do posiadania stosownego ubezpieczenia jest zobowiązany ustawą
  • wypadek musi mieć związek z obowiązkami pracownika, chyba że wydarzył się w drodze do lub z pracy

Wypadek przy pracy, nie zostanie prawidłowo zakwalifikowany, jeżeli:

  • pracownik znajdował się pod wpływem środków odurzających
  • nie dochowano należytej staranności w zakresie ochrony przed wypadkiem w pracy
  • przyczyną wypadku jest bójka

Wynagrodzenie

Pracodawca jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia przez okres 6 tygodni gdy pracownik jest chory i niezdolny do pracy. Wynagrodzenie jest wypłacane w pełnym wymiarze, tak jakby pracownik dalej świadczył pracę. Należy pamiętać, że wynagrodzenie jest wyliczane jako średnia arytmetyczna z wynagrodzenia z ostatnich trzech miesięcy, z wyłączeniem innych świadczeń dodatkowych, jak np. nadgodzin, dofinansowań do dojazdów do pracy etc.

Po upływie z okresu 6 tygodni, obowiązek wypłaty wynagrodzenia przejmuje kasa chorych. Jeśli wypadek został zakwalifikowany jako wypadek przy pracy, wynagrodzenie jest wypłacane z kasy wypadkowej – składki na ten cel są obligatoryjnie odprowadzane przez pracodawcę. W takim przypadku, istnieje możliwość otrzymania zwrot poniesionych kosztów – np. dojazdy na zabiegi rehabilitacyjne, niektóre koszty związane z rekonwalescencją etc.

Zasiłek chorobowy z tytułu wypadku przy pracy w Niemczech (niem. Verletztengeld)

Po upływie 6 tygodni od wypadku, pracownikowi wypłacany jest zasiłek chorobowy z tytułu wypadku przy pracy. Wynosi on 80% regularnego wynagrodzenia brutto, z odliczeniem składek emerytalno-rentowych oraz od składki ubezpieczeniowej od utraty pracy.

Powrót do pracy po wypadku w Niemczech

Zasiłek chorobowy z tytułu wypadku przy pracy jest wypłacany maksymalnie przez 78 tygodni. W tym czasie w miarę możliwości, zależnie od stanu pracownika, podejmowane są próby przywrócenia pracownika do pracy, w postaci np. rehabilitacji. Może jednak to również oznaczać propozycje przekwalifikowania zawodowego pracownika. Jeśli nie przynosi to rezultatów, po upływie 78 tygodni ponownie bada się zdolność pracownika do pracy – jeśli jest ona mniejsza niż 80%, pracownik nabywa prawa do renty powypadkowej (niem. Verletztenrente).